Privacybeleid

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens beschermen. Dit gebeurt allemaal in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht gaat op 25 mei 2018. Door deze pagina snapt u precies hoe wij omgaan met uw privacy.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Food Connect Maaltijdservice B.V. verder te noemen Eten met gemak. Het bezoekadres van Eten met gemak is Plesmanweg 28, Almelo. Eten met gemak is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eten met gemak verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken binnen onze website een aantal soorten persoonsgegevens. U vindt hieronder een overzicht:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij hier specifieke toestemming is van de ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@etenmetgemak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Er zijn een aantal doelen waarvoor Eten met gemak uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten bij u af te leveren.
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en hierdoor de gebruiksvriendelijkheid van onze service en website te verhogen.
 • Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Eten met gemak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia: 12 maanden na de laatste keer bestellen.

Adres: 12 maanden na de laatste keer bestellen.

Aanvragen: 12 maanden na de aanvraag van de proefbox, worden de gegevens geanonimiseerd.

Contact: 12 maanden na het opnemen van contact, worden de gegevens geanonimiseerd.

Orders: de wettelijke bewaartermijn.

Facturen: de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eten met gemak verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan onze franchisenemers en derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eten met gemak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Eten met gemak gebruikt op zijn website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Wij gebruiken deze cookies ook om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eten met gemak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@etenmetgemak.nl.

Om er zeker van te zijn dat u het verzoek heeft gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Eten met gemak neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@etenmetgemak.nl.